Fyra nummer av tidningen Kommunistiska Arbetarkommunen har
publicerats. Olika ämnen har berörts, från rapporter om Oktoberrörelsens verksamhet
till analyser av SAP och LO. Frågor av mer teoretisk och principiell art har
också behandlats.

Utgivningen av vår tidning är en del av en övergripande ambition
att upplysa och sprida kunskap som kan bana väg för revolutionärt arbete. I det avseendet är arbetet med tidningen viktigt, men lika viktigt att inse att tidningen är en metod och
inte ett självändamål.
En tidskrift kan i bästa fall ge stabilitet och kontinuitet
i arbetet samt vara något att samlas kring, ett forum för diskussion. Risken är
dock – vilket vi har konkreta erfarenheter av – att tidningens överlevnad sätts
före det mål vars infriande den skapades för att bidra till.
Det också viktigt att inte knyta upp tidningen till statens
allmosor, i form av exempelvis presstöd. Om ens överlevnad hänger på den
borgerliga statens välvilja kommer givetvis kritiken att avtrubbas – det sker
gradvis och kanske omedvetet. Att tro något annat är naivt, inte minst då vi
som marxister vet att inget är lika styrande som just ekonomin.

Med andra ord: den tidning vi ger ut är helt obunden till
rådande statsmakt. Den står i arbetarklassens tjänst och är underställd kampen
för den socialistiska revolutionen.

Beställ tidningen av oss.

Du är också alltid välkommen att ge oss synpunkter på
innehållet.